Projektowe

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w ramach projektu pn. „Platforma Informacyjna Klastra"

sty 13, 2015
Kategoria: Projektowe, Napisał: admin

 

Toruń,  13.01.2015 r.

 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan

ul. Moniuszki 10

87-100 Toruń

 

 

Znak sprawy: DP-29-12-14

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) w zw. z §4 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania przez KPOP Lewiatan dialogu technicznego w ramach projektu pn. „Platforma Informacyjna Klastra", zwany dalej „Dialogiem".

 

I. Ogólne warunki przedmiotu Dialogu.

Przedmiotem Dialogu jest wytworzenie platformy pozwalającej na zarządzanie wiedzą w Klastrze, obejmującej zarządzanie:

 • pracownikami,
 • dokumentami,
 • projektami,
 • procesami.

Platforma ma umożliwiać współdzielenie zasobów oraz informacji pomiędzy członkami Klastra. Platforma ma służyć komunikacji o charakterze wewnętrznym pomiędzy członkami Klastra oraz komunikacji z instytucjami i osobami spoza Klastra, w szczególności z klientami, grupami klientów i kontrahentami. Poza charakterem informacyjnym ma spełniać rolę biznesową, komercyjną, kanalizującą przepływ informacji o usługach, umożliwić w przyszłości sprzedaż tych usług przez członków Klastra.

Funkcjonalność platformy ma cechy obejmować następujące funkcje:

 1. Komunikacyjną (społecznościową), umożliwiającą komunikację wewnątrz członków Klastra (tworzenie grup zamkniętych, otwartych, tematycznych, specjalizacji).
 2. Bazy wiedzy, umożliwiającą wpisywanie danych adresowych, dotyczących zatrudnienia, poszukiwanych pracowników, dot. licencji, specjalizacji, patentów, nagród itp. wszystko o członkach Klastra.
 3. Informacyjną, umożliwiającą prezentację oferty Klastra i poszczególnych jego członków.
 4. Handlową, umożliwiającą oferowanie usług medycznych, Spa, uzdrowiskowych i innych powiązanych (np. ubezpieczeń). Platforma ma w przyszłości umożliwiać płatności drogą wirtualną (karty, przelew i inne).
 5. Usługową, umożliwiającą w przyszłości rozwój usług w obszarze telemedycyny (prowadzenia pacjenta przez Internet, wirtualne konsultacje: możliwość komunikacji z lekarzem, przekazywanie wyników badań itp.).

Zadanie obejmuje zakup usług związanych z przygotowaniem i utrzymaniem platformy (zakup wartości niematerialnych i prawnych).

Platforma składać się ma z modułów, które zostały podzielone na następujące moduły biznesowe oraz moduły systemowe:

 1.  1.   Moduły biznesowe

 a)   Moduł Pracy Grupowej (umożliwi jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym dokumentem (współdzielenie),automatyczną ochronę dokumentów oraz ich wersjonowanie i archiwizowanie. Będzie współpracował z modułem komunikacyjnym, obsługującym kanał audio lub audio i wideo. wykorzystywany np.: przy wirtualnej rejestracji)

 b)   Moduł Komunikacyjny (będzie udostępniał narzędzia komunikacyjne (komunikację tekstową, audio, audio-video) członkom Klastra i użytkownikom zewnętrznym).

 c)   Moduł sprzedaży usług (platforma będzie umożliwiać oferowanie usług medycznych, hotelowych, spa, uzdrowiskowych i usług z nimi powiązanych (np. ubezpieczeń, usług transportowych). Obsługiwane w przyszłości będzie zarówno składanie zamówień i rezerwacja, jak i płatność.

 d)   Moduł Zarządzania Treścią w Portalu (będzie umożliwiał publikację materiałów w portalu; będzie obejmował mechanizmy społecznościowe. Funkcją pośrednią tego modułu będzie możliwość wykorzystania go w przyszłości jako platformy e-learningowej.).

 e)   Moduł Obiegu Pracy i Dokumentów (workflow)

 1.  2.   Moduły biznesowe opcjonalne

 a)   Moduł Zarządzania Zasobami i Kompetencjami

 b)   Moduł zarządzania projektami(będzie wspomagał zarządzanie projektami, zasobami, czasem oraz finansami projektu) i ich rozliczania

 1.  3.   Moduły systemowe

 a)   Moduł Administracyjny jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie portalem oraz jego parametryzacją i uprawnieniami użytkowników.

 b)   Moduł Integracji

 c)   Moduł Semantyczny

 d)   Moduł Raportowania

 e)   Moduł Płatności

 

Platforma musi posiadać interfejs w języku polskim (dotyczy także wszystkich komunikatów, w tym komunikatów o błędach) i być dostosowana do wymagań polskiego prawa.

 

II. Informacja o terminie i zasadach zgłoszeń do udziału w Dialogu.

 1. Zgłoszenia do udziału w Dialogu należy składać w siedzibie zamawiającego: KPOP Lewiatan ul. Moniuszki 10, 87-100  Toruń, w recepcji, do dnia 19 stycznia  2015 r., godzina: 14:00.
 1. Należy zastosować wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 2. Do formularza, o którym mowa w pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji podmiotu zgłaszającego chęć bycia Uczestnikiem Dialogu oraz pełnomocnictwo, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z formularzem zgłoszeniowym. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

 

III. Informacja o profilu Uczestników Dialogu.

 1. KPOP Lewiatan zaprasza do przesłania zgłoszeń do udziału w Dialogu technicznym podmioty, które:
 • zrealizowały usługi związane z tworzeniem rozwiązań teleinformatycznych zaliczanych do platformy informacyjnej, a w szczególności uczestniczyły w:

▪   budowie, wdrażaniu i utrzymaniu platform informacyjnych,

▪   wdrażaniu platform udostępnianych w modelu SaaS (Software-as-a-Service), tj. wykonanych w technologii webowej z dostępem przez przeglądarkę WWW, posiadających instancję zewnętrzną i wewnętrzną, dostępnych dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych o różnych zakresach uprawnień;

 • brały udział w projektach badawczo-rozwojowych z obszaru rozwiązań teleinformatycznych, jako partner lub podwykonawca jednostek naukowych.
 1. Wykaz usług i prac badawczo-rozwojowych można umieścić w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 2. KPOP Lewiatan nie ogranicza lokalizacji wdrożonych usług / prac badawczo-rozwojowych do terytorium RP. W przypadku pozycji wykazu zrealizowanej poza terytorium RP ewentualne materiały referencyjne, które podmiot chce wykorzystać w dialogu powinny być przedstawione w języku polskim. Wykorzystanie takich materiałów przez Uczestnika nie ma charakteru obligatoryjnego.

 

IV. Informacja o terminie rozpoczęcia Dialogu.

 1. Lista Uczestników Dialogu zostanie opublikowana na stronie internetowej : www.kpoplewiatan.pl, w terminie do 5 dni roboczych od upływu daty składania zgłoszeń do udziału w Dialogu.
 1. Termin przeprowadzenia Dialogu: zostanie przekazany Uczestnikom Dialogu po weryfikacji zgłoszeń. Spotkania w ramach Dialogu odbędą się nie wcześniej niż 3 dni robocze od daty publikacji listy Uczestników Dialogu. Wraz z listą uczestników dialogu zostanie udostępniony ramowy plan spotkań (agenda).

 

V. Informacja o miejscu przeprowadzenia Dialogu.

 1. KPOP Lewiatan, ul. Moniuszki 10, 87-100  Toruń lub inne miejsce zlokalizowane na terenie Torunia lub Bydgoszczy (wskazane przez KPOP Lewiatan).

 

VI. Informacja szczegółowa dotycząca komunikacji.

 1. Dopuszcza się każdy z poniżej wymienionych sposobów komunikacji w ramach korespondencji objętej Dialogiem, każdorazowo z przywołaniem znaku sprawy DP-29-12-14
 2. Forma pisemna - korespondencja kierowana na adres siedziby Klastra tj:

KPOP Lewiatan

Adres: ul. Moniuszki 10, 87-100  Toruń;

poczta elektroniczna: dominika.przybylinska@kpoplewiatan.pl;

osoba do kontaktów sprawach Dialogu: Dominika Przybylińska tel. 603-174-803

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin przeprowadzania przez KPOP Lewiatan dialogu technicznego w ramach projektu pn. „Platforma Informacyjna Klastra"

 

Powrót do poprzedniej strony
-->